Vo Makedonija

Ubavo. Mnogo ubavo. Lepa zemlja, lepa hrana, lepi ljudi. Promuvali smo se i snimili seriju videa koji pričaju o Rimskom nasleđu, vinskoj ponudi i turizmu u regionu. Skopje, Stobi, Ohrid i Bitola.